Open navigation

Công văn 3446/BHXH-TST ngày 24/10/2023 Triển khai công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3446/BHXH-TST

V/v triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chín tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu, giảm số tiền chậm đóng, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Vì vậy, số người tham gia BHXH đạt khoảng 17,311 triệu người, chiếm khoảng 37,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; có 91,465 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 92,4% dân số; toàn ngành BHXH Việt Nam thu đạt 70,4% kế hoạch giao; số tiền chậm đóng chiếm 3,37% số phải thu. Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành BHXH. Tuy nhiên, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm còn rất khó khăn, nặng nề. Để hoàn thành chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Bám sát nội dung tại Công văn số 673-CV/BCSĐ ngày 21/8/2023 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố về việc đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các sở, ngành địa phương, xây dựng các giải pháp phù hợp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2023 và các năm tiếp theo. Tham mưu ngay cho UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

2. Tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phân công theo dõi, đôn đốc, tổ chức làm việc với các địa phương, đơn vị để kiểm điểm, đánh giá kết quả và triển khai các giải pháp về thu, giảm số tiền chậm đóng và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

3. Quyết liệt triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam và các nội dung theo Kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể:

a) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan để nắm bắt thông tin về tình hình thành lập doanh nghiệp mới, hoạt động của các doanh nghiệp, việc sử dụng lao động, chi trả tiền lương và các khoản bổ sung khác theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp. Trên cơ sở đó, phân công cho các phòng chuyên môn, BHXH cấp huyện linh hoạt tổ chức các cuộc làm việc với các đơn vị sử dụng lao động (tổ chức hội nghị làm việc với đơn vị theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3165/BHXH-TST[1]) để hướng dẫn, đôn đốc yêu cầu đơn vị đăng ký tham gia và nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

b) Phối hợp với các cơ quan quản lý đối tượng, UBND cấp xã rà soát, lập đầy đủ danh sách, cấp thẻ BHYT người tham gia do ngân sách nhà nước đóng. Đặc biệt lập ngay danh sách và cấp thẻ BHYT cho người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

c) Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trích ngân sách hoặc kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người tham gia có điều kiện khó khăn, cụ thể:

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

- Các đối tượng không được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT do thoát nghèo, thoát khỏi đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg[2], hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên.

- Rà soát, cập nhật dữ liệu đối tượng tiềm năng do BHXH Việt Nam gửi qua email của BHXH tỉnh, thành phố (nhóm: học sinh, sinh viên, người chưa tham gia, dừng tham gia BHXH trong độ tuổi lao động; người có độ tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi, người trên 80 tuổi, người hết giá trị sử dụng thẻ BHYT) để tuyên truyền vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng đối với các doanh nghiệp đóng thiếu hoặc chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm và kịp thời lập hồ sơ đề nghị khởi tố theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với những doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Giao Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ hướng dẫn, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
 - Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Đình Liệu

 

 


[1] Công văn số 3615/BHXH-TST ngày 02/10/2023 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi và hướng dẫn một số nội dung tổ chức hội nghị làm việc với đơn vị, doanh nghiệp theo Công văn số 2236/BHXH-TST để phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

[2] Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.