Open navigation

Công văn 5843/BHXH-TST ngày 10/10/2023 Đính chính Liên tịch 4103_HDLS_BHXH-SGĐT thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5843/BHXH-TST

V/v đính chính Liên tịch số 4103/HDLS/BHXH-SGĐT ngày 01/8/2023 về việc thực hiện bảo hiểm y tế HSSV năm học 2023-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 16/08/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các cơ sở giáo dục.

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Liên tịch số 4103/HDLS/BHXH- SGDĐT về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình đánh máy, nay đính chính lại nội dung như sau:

Tại điểm 4, Phần II, Liên tịch số 4103/HDLS/BHXH-SGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2023: “Mức thù lao thu BHYT HSSV và thủ tục thanh toán…. (thành phố Thủ Đức, các quận, huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà bè thuộc vùng I. Riêng huyện Cần Giờ thuộc vùng II)” điều chỉnh lại thành:

“Mức thù lao thu BHYT HSSV và thủ tục thanh toán…. (thành phố Thủ Đức, quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng I”./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
 - Lưu: VT, TST(Thunt1).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.