Open navigation

Công văn 2585/TCHQ-TXNK ngày 26/05/2023 Thuế xuất khẩu phế liệu thép không gỉ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2585/TCHQ-TXNK

V/v thuế xuất khẩu phế liệu thép không gỉ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Posco VST.
(Đường 319B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/2023/CV-PSCVST ngày 4/5/2023 của Công ty TNHH Posco VST gửi Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề nghị không thu thuế xuất khẩu phế liệu thép không gỉ. Về vn đ này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định: “1. Văbản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đi với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”;

Căn cứ Điều 20 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định:

“Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

2. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khu s 45/2005/QH11 hết hiệu lực k từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”;

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thuế xut khu, thuế nhập khu”;

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 1/9/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 đã thay thế Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 đã thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ.

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đ sản xuất hàng hóa xuất khu, không quy định miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu;

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khon 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định hàng hóa xuất khẩu đ gia công sau đó nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu đ gia công sau đó nhập khẩu là tài nguyên khoáng sản, sản phẩm có tng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa (trừ phế liệu tạo thành trong quá trình sản xuất, gia công xuất khẩu từ hàng hóa nhập khẩu) xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thì không được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ quy định nêu trên từ ngày 1/9/2016, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu và phải kê khai nộp thuế xuất khẩu đối với sn phẩm được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị đnh số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khu được miễn thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khu là phế liệu (tạo thành trong quá trình sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu) không phải là hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu thì không thuộc đối tượng được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty TNHH Posco VST đối chiếu với quy định nêu trên và tình hình thực tế của Công ty để thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Công ty TNHH Posco VST biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Thứ trư
ng Nguyễn Đức Chi (đ b/c);
 - PTCT Hoàng Việt Cường (
để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.