Open navigation

Công văn 2834/TCHQ-TXNK ngày 07/06/2023 Hàng hóa tạm nhập - tái xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2834/TCHQ-TXNK

V/v hàng hóa tạm nhập - tái xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 666/HQLA-NV ngày 14/4/2023 của Cục Hải quan tỉnh Long An về thủ tục, chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” thuộc đối tượng miễn thuế.

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm:

a) Container rỗng có hoặc không có móc treo;

b) Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng;

c) Các phương tiện khác có thể sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 1 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định: “1. Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:...d) Các phương tiện khác có thể sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển... tạm nhập tái xuất để sản xuất, thi công xây dựng.

Theo hướng dẫn về mã loại hình tờ khai hải quan tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021, công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 04/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định các mặt hàng thiết bị, công cụ hỗ trợ như khung, giá đỡ bảo vệ cho tuabin, trụ tháp và cánh quạt điện trong quá trình vận chuyển là phương tiện quay vòng hay thiết bị phục vụ sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình phải căn cứ vào mục đích và thực tế sử dụng hàng hóa tạm nhập. Nếu hàng hóa nhập khẩu được sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa xuất khẩu thì đăng ký tờ khai nhập khẩu theo mã loại hình của phương tiện quay vòng. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ các quy định có liên quan để đối chiếu, thực hiện.

2. Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu của Công ty CP Hacom Bạc Liêu là phương tiện quay vòng nhưng Công ty khai sai mã loại hình tờ khai nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện kiểm tra hồ sơ miễn thuế, hồ sơ hải quan, kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty nếu xác định hàng hóa đã thực tái xuất trả lại nhà cung cấp ban đầu và đáp ứng các điều kiện về hồ sơ, thủ tục miễn thuế, thủ tục hải quan thì xem xét xử lý miễn thuế nhập khẩu theo quy định. Số tiền thuế nhập khẩu đã nộp được xử lý theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục GSQL;
 - Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.