Open navigation

Công văn 3013/HQTPHCM-GSQL ngày 20/10/2023 Công văn 3013_HQTPHCM-GSQ năm 2023 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo loại hình A41 từ kho ngoại quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/HQTPHCM-GSQL 

V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo loại hình A41 từ kho ngoại quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH MOL Logistics Việt Nam.
Đ/c: Tòa nhà E-Town, số 364 Đường Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 1023/MLG-HCM của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ thì:

“2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.”

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

“4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan hoặc tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 1 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

a.2) Thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tương ứng từng loại hình theo quy định tại Chương II Thông tư này. ”

Quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Nguyễn Hữu Nghiệp (để b/c);
- Phòng CNTT (để đăng Website);
 - Lưu: VT, GSQL.Thủy (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.