Open navigation

Công văn 3849/TCHQ-TXNK ngày 24/07/2023 Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3849/TCHQ-TXNK

V/v xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty TNHH Nam Sinh.
(Đ/c: Thôn Hỷ Duyệt, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4545/VPCP-KTTH ngày 20/6/2023; số 4546/VPCP-KTTH ngày 20/6/2023 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Nam Sinh về việc xử lý giảm thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 01/9/2016 quy định: "1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế."

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định hồ sơ giảm thuế bao gồm:

“a) Công văn đề nghị giảm thuế của người nộp thuế theo Mẫu số 08 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

b) Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

c) Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu): 01 bản chính.

Biên bản, văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại;

d) Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa: nộp 01 bản chính.

Giấy chứng nhận giám định phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ."

Căn cứ quy định nêu trên, thì:

1. Về thời điểm áp dụng văn bản QPPL:

Do vụ cháy xảy ra ngày 26/9/2020, thuộc thời điểm hiệu lực của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, theo đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 156 Luật số 80/2015/QH13 thì hồ sơ, thủ tục áp dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

2. Về hồ sơ giảm thuế:

Do Giấy chứng nhận giám định số BTI/21/362/VN do Công ty TNHH Giám định, định giá và Dịch vụ kỹ thuật Bảo Tín lập ngày 17/9/2021 của cơ quan giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa được lập quá 30 ngày kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn (26/9/2020) nên không đáp ứng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP để xem xét giảm thuế theo đề nghị của doanh nghiệp.

Liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Nam Sinh về việc xem xét giảm thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn, Tổng cục Hải quan đã có công văn 3254/TCHQ-TXNK ngày 5/8/2022; số 4348/TCHQ-TXNK ngày 17/1/222 hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng; Công ty TNHH Nam Sinh được biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.