Open navigation

Công văn 4068/TCHQ-GSQL ngày 03/08/2023 Ủy thác nhập khẩu hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4068/TCHQ-GSQL

V/v ủy thác nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại XNK Hải Sơn Mộc Bài.
(Đ/c: Kios 02, 75A, Khu kinh tế cửa khu Mộc Bài, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh)

Trả lời công văn số 11/CV-HSMB ngày 05/6/2023 của Công ty TNHH Thương mại XNK Hải Sơn Mộc Bài (Công ty) phản ánh vướng mắc về thủ tục hải quan khi thực hiện ủy thác nhập khẩu hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai báo chỉ tiêu người ủy thác nhập khu

Trường hợp tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu chưa có mã số thuế hoặc trong thời gian chờ cấp mã số thuế, người khai hải quan được sử dụng mã tạm “9999999999-998” để khai báo tại chỉ tiêu 1.17- Mã người ủy thác nhập khu.

2. Về hồ sơ hải quan

Căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khu gồm có: “Hợp đng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác nhập khu các mặt hàng thuộc diện phải có giấy phép nhập khu, chng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phi có chứng từ chng minh tổ chức, cá nhân đ điều kiện nhập khu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, pháp luật về quản lý ngoại thương mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác;”.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ, chứng từ có liên quan, đối chiếu với quy định nêu trên để nghiên cứu, thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mc, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đ được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại XNK Hải Sơn Mộc Bài được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.