Open navigation

Công văn 5407/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2023 Mã số HS mặt hàng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5407/TCHQ-TXNK

V/v mã số HS mặt hàng

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Cát Hưng.
(
Đường Hồ Tông Thốc, xóm 15 xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 82/XNK-CH ngày 30/9/2023 của Công ty TNHH Cát Hưng về áp mã HS và hồ sơ xuất trình khi xuất khẩu hỗn hợp bột đá bazan và bột đá bazan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính thì:

Nhóm 25.16 “Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác đ làm tượng đài hoặc đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới ch cắt bng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tâm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)”;

Nhóm 25.17 “Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm ct bê tông, đ ri đường bộ hoặc đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá la tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua x lý nhiệt; đá dăm từ x, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thi công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phn đu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt”;

Tham kho chú giải tng quát Chương 25 thì Chương này ch gồm các sn phm khoáng ở trạng thái thô, hoặc đã được làm sạch) (bao gm cả việc làm sạch bng các cht hóa học đ loại trừ tạp cht, với điều kiện là cu trúc của chính sản phm không bị thay đi) đã được tán, nghiền, nghiền thành bột, nghin mịn, sàng hoặc tuyn bng các quy trình tuyển nổi, tách bng từ tính hoặc bng các quy trình cơ học và lý học khác (không bao gm sự kết tinh). Các sản phẩm của Chương này cũng có thể được nung đ loại bỏ độ m hoặc các tạp cht hoặc cho các mục đích khác, miễn là việc xử lý nhiệt này không làm thay đi các cu trúc tinh th hoặc hoá học của chúng. Tuy nhiên, các xử lý nhiệt khác (như nung nu chảy hoặc thiêu chín) không được phép, trừ phi được cho phép cụ thể nêu tại phn lời của nhóm. Do vậy, chng hạn, việc xử lý nhiệt mà có th làm thay đổi về hoá học hoặc cu trúc tinh th là được cho phép đi với các sn phm của nhóm 25.13 và 25.17, bi vì phn lời của nhng nhóm này đã đ cập rõ rng đến việc xử lý nhiệt

Các sn phm của Chương này có thể được bổ sung chất chống bụi, với điều kiện là việc bổ sung thêm này không làm cho sn phm trở nên phù hợp với công dụng cụ thể hơn là công dụng chung. Các khoáng cht mà đã được xử lý theo cách khác (ví dụ, được tinh chế bng sự tái kết tinh, thu được bng cách trộn các khoáng cht trong cùng hoặc khác nhóm của Chương này, tạo thành các sản phm bng cách tạo hình, khắc trạm,...) nhìn chung sẽ xếp vào các Chương sau (ví dụ, Chương 28 hoặc Chương 68).

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hồ sơ hi quan tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khu, nhập khẩu.

Tại công văn số 82/XNK-CH nêu trên, Công ty đề nghị xác định mã số cho 2 sản phẩm là bột đá bazan (không trộn) và bột đá bazan có trộn với bột rong xanh, bột vỏ của và bột vỏ tôm nhưng không nêu rõ thông tin về hàm lượng, tính chất của các thành phần trộn trong sản phẩm, chưa nêu rõ quy trình sản xuất bột đá từ đá bazan nên không có cơ sở xác định mã số cụ thể.

Đề nghị Công ty TNHH Cát Hưng đi chiếu mặt hàng thực tế với nội dung hướng dẫn nêu trên để xác định mã số hàng hóa và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký xuất khẩu hàng hóa đ được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cát Hưng biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.