Open navigation

Công văn 3476/BHXH-TCCB ngày 25/10/2023 Tiếp tục chấn chỉnh tăng cường kỷ luật kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3476/BHXH-TCCB

V/v tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 968/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai khi xử lý công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong một số cơ quan hành chính nhà nước các cấp; công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị trong xử lý công việc chưa chặt chẽ, kịp thời, còn trường hợp chậm tham gia ý kiến hoặc tham gia ý kiến nhưng không có chính kiến, quan điểm rõ ràng, kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp thiết thực và nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của năm 2023 và các năm tiếp theo; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH tỉnh) quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sao gửi kèm theo Công văn này) trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế làm việc của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Công văn số 1251/BHXH-TCCB ngày 28/4/2023 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc; Công văn 1367/BHXH-TCCB ngày 11/5/2023 về việc rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2596/QĐ-BHXH ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

a) Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan cấp trên các cấp hành chính giao, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

b) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam.

c) Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trực tiếp đến nội dung công việc đang phụ trách, xử lý..., không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

d) Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

đ) Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động không chịu xử lý, vi phạm.

e) Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu, rà soát, thể chế hóa, cụ thể hóa quy định về quản lý công chức, viên chức, người lao động, trong đó: chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, công chức, viên chức, người lao động theo tiêu chí, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, đánh giá lượng hóa được; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và người lao động.

4. Văn phòng BHXH Việt Nam chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong Ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam giao; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong Ngành trong việc xử lý, giải quyết kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; đồng thời tham mưu tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ được giao tại Công văn này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TT Chính phủ Lê Minh Khái (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- HĐQL BHXH (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(để phối hợp chỉ đạo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, TCCB(2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.