Open navigation

Công văn 4349/LĐTBXH-ATLĐ ngày 16/10/2023 Tăng cường quản lý tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4349/LĐTBXH-ATLĐ

V/v tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty;
- Một số tổ chức, đơn vị chứng nhận hợp quy.

Trong thời gian gần đây, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng đặc biệt là nhiều vụ tai nạn lao động liên quan đến vi phạm các quy định pháp luật trong quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; an toàn làm việc trong không gian hạn chế; người sử dụng lao động, người lao động vi phạm các quy định trong cấp phát, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân (cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân không phù hợp, không đảm bảo chất lượng, người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát). Đin hình là một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra1.

Nguyên nhân của những vụ tai nạn lao động nêu trên chủ yếu do các đơn vị, doanh nghiệp không xây dựng biện pháp, phương án làm việc trong không gian hạn chế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế (QCVN 34:2018/BLĐTBXH); trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân không phù hợp hoặc không đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn nhiều vi phạm; một số tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá sự phù hợp... Đ phòng ngừa xảy ra các vụ tai nạn lao động tương tự, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và các tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương:

a) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp có môi trường làm việc trong không gian hạn chế phải xây dựng biện pháp, phương án làm việc theo QCVN 34:2018/BLĐTBXH; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

b) Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thực hiện kiểm tra, rà soát, tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, đặc biệt kiểm tra việc xây dựng biện pháp, phương án làm việc theo QCVN 34:2018/BLĐTBXH; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong trang cấp, sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân, sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động, địa chỉ: Tòa làm việc liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 3 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).

3. Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động rà soát, giám sát quy trình đánh giá sự phù hợp đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

4. Cục An toàn lao động tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện QCVN 34:2018/BLĐTBXH và các quy định về trang cấp, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổng hợp các kiến nghị, rà soát sửa đổi, hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đảm bảo phù hợp và khả thi trong thực tiễn.

Đề nghị các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Thanh 
tra Bộ;
 - Cục ATLĐ; TTTT (để đăng 
Cổng thông tin của Bộ);
 - Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Văn Thanh

 

 


1 Vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 04/4/2022 tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), hậu quả là làm 04 công nhân bị ngạt khí (trong đó 01 người chết); vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 26/4/2022 tại Công ty Cổ phần Viglacera (tnh Quảng Ninh), hậu quả làm chết 01 người và bị thương 01 người do ngạt khí; vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 18/7/2022, tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam (tỉnh Phú Thọ), hậu quả làm 05 người tử vong do ngạt khí; vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 02/02/2023, tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard (Quảng Ninh), hậu quả làm 04 người chết, 04 người bị thương do cháy, nổ; vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 26/7/2023 tại Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, hậu quả là chết 01 người, 04 người bị thương do ngạt khí; vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 05/9/2023, tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Đức (tỉnh Bc Ninh), hậu quả làm 02 người chết và 01 người thương do ngạt khí.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.