Open navigation

Công văn 445/TB-VPCP ngày 30/10/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về Phê duyệt chủ trương kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG KẾ HOẠCH SẮP XẾP LẠI CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM (VINATABA) GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 VÀ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU NGUỒN VỐN CHO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ ĐẦU TƯ, DI DỜI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG.

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về việc Phê duyệt chủ trương kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) theo phương án riêng giai đoạn 2022 - 2025 theo Phụ lục IV Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2022 và Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cho Chương trình tổng thể đầu tư, di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp và Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành tại cuộc họp và căn cứ theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021- 2025 và Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 về phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022- 2025, khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương sắp xếp đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2022-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 11 năm 2023.

2. Về kiến nghị liên quan tới việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cho Chương trình tổng thể đầu tư, di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long (theo đề xuất của UBQLV tại văn bản số 957/UBQLV-CN ngày 30 tháng 5 năm 2023):

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành tại cuộc họp để xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP, LĐ-TB&XH, NV, CT
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: TH, PL, KTTH, CN;
 - Lưu: VT, ĐMDN (2b). Thảo.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.