Open navigation

Công văn 5392/BTTTT-KTS&XHS ngày 23/10/2023 Sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số theo Quyết định 411_QĐ-TTg

BỘ THÔNG TIN VÀ
 TRUYỀN THÔNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5392/BTTTT-KTS&XHS

V/v sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Các hội, hiệp hội xã hội nghề nghiệp;
- Các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp Nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề cương Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược kèm theo 03 Phụ lục (gồm: báo cáo chi tiết các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; báo cáo chi tiết kết quả nổi bật phát triển các nền móng kinh tế số, xã hội số và biểu mẫu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 411/QĐ-TTg).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chiến lược, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược, cụ thể như sau:

1. Xây dựng Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược

a) Sơ kết, báo cáo chi tiết kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chiến lược được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 411/QĐ-TTg (đề cương chi tiết xem tại Phụ lục I).

b) Sơ kết, báo cáo các kết quả nổi bật phát triển nền móng kinh tế số, xã hội số (đề cương chi tiết xem tại Phụ lục II).

c) Tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Điều 2, Quyết định số 411/QĐ-TTg (đề cương chi tiết xem tại Đề cương báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược).

d) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hội, hiệp hội xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp Nhà nước căn cứ nhiệm vụ tại khoản 20, 21, 22 và 23, Điều 2, Quyết định số 411/QĐ-TTg cung cấp thông tin, kết quả liên quan đến tình hình thực hiện Chiến lược (nếu có) theo Đề cương nêu trên.

2. Đề xuất xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu và sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp (nếu có) theo biểu mẫu tại Phụ lục III.

3. Tải về Đề cương Báo cáo sơ kết và các Phụ lục kèm theo tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1xOKDXgAaImXAwV0RgTThb-CU3UTEasRx?usp=sharing

Văn bản cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; bản mềm (file word và excel) gửi vào hòm thư suntm@mic.gov.vn trước ngày 20/11/2023 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình tổng hợp, sơ kết nếu cần vui lòng liên hệ Bà Ngô Thị Minh Sử, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, điện thoại: 024.3.943.6626 hoặc 097.993.1293.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 - Phó Thủ tướng Tr
n Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Thứ trư
ng Nguyễn Huy Dũng;
 - Sở TTTT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, KTS&XHS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Huy Dũng

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.