Open navigation

Công văn 5440/BTTTT-CĐSQG ngày 25/10/2023 Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dựng ngân sách nhà nước

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5440/BTTTT-CĐSQG

V/v định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” có liên quan đến các định mức, đơn giá trong đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp các định mức, đơn giá, hướng dẫn xác định chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, xây dựng đã ban hành để Bộ, ngành, địa phương biết, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo). Trong đó,

1. Đối với các định mức chi phí ứng dụng công nghệ thông tin

Trường hợp các định mức nêu tại Phụ lục gửi kèm không đáp ứng yêu cầu đặc thù, chuyên ngành của ngành, địa phương, thì căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trên cơ sở phương pháp lập định mức theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT, Các Bộ quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xác định hoặc thuê tổ chức, cá nhân để xác định, điều chỉnh, thẩm tra làm cơ sở ban hành định mức đặc thù, chuyên ngành của ngành, địa phương mình sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Đối với hướng dẫn xác định chi phí xây dựng phần mềm nội bộ

Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định “chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo phương pháp so sánh hoặc phương pháp chuyên gia hoặc phương pháp tính chi phí hoặc theo báo giá thị trường hoặc kết hợp các phương pháp”. Các phương pháp này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT. Theo đó, Bộ, ngành, địa phương có thể thực hiện xác định chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ theo một trong các phương pháp nêu trên.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, xử lý. Thông tin chi tiết liên hệ theo đầu mối: Đ/c Lê Anh Tuấn - Cục Chuyển đổi số quốc gia, thư điện tử: latuan@mic.gov.vn; điện thoại: 0904.199.221.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
 - Lưu: VT, CĐSQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Huy DũngPHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ, HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Công văn số 5440/BTTTT-CĐSQG ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 05 định mức và 02 đơn giá, 02 văn bản hướng dẫn xác định chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm:

1. Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

2. Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT (Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT).

3. Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng CNTT (Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng CNTT (Quyết định số 2331/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở (Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

6. Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin (Công văn số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, áp dụng riêng trong phạm vi hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông).

7. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

8. Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

9. Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm (Công văn số 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.