Open navigation

Công văn 6208/SGDĐT-KHTC ngày 27/10/2023 Hướng dẫn thu sử dụng học phí năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6208/SGDĐT-KHTC

Về hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức và các quận - huyện;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập;
 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 4488/UBND-KT ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nguyên tắc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Công văn số 5459/BGDĐT-KHTC ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 – 2024;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 5274/UBND-VX ngày 25 tháng 10 năm 2023 về việc cho phép tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thu, sử dụng học phí năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Về thu học phí

- Mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở đào tạo khác áp dụng chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: thực hiện tạm thu theo mức thu học phí được quy định tại Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Cấp học

Mức thu học phí (đồng/học sinh/tháng)

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhà trẻ

200.000

120.000

Mẫu giáo

160.000

100.000

Tiểu học

Không thu

Trung học cơ sở

60.000

30.000

Trung học phổ thông

120.000

100.000

+ Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở Thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

+ Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

- Mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: thực hiện tạm thu theo mức thu học phí đã thực hiện của năm học 2021-2022.

- Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 50% mức thu học phí nêu trên. Mức thu học phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

- Thời gian thực hiện: Các cơ sở giáo dục công lập được triển khai tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023 – 2024 (bao gồm học phí đã phát sinh trong tháng 9, tháng 10 năm 2023) cho đến khi có hướng dẫn mới.

2. Về chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

- Tiếp tục thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên và chính sách phát triển giáo dục mầm non từ năm học 2021-2022 đã ban hành cụ thể như sau:

+ Công văn số 794/SGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên và chính sách phát triển giáo dục mầm non từ năm học 2021-2022;

+ Công văn số 1406/SGDĐT-KHTC ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo.

- Về hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mồ côi theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố: thực hiện theo Hướng dẫn số 25942/HD- SLĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình, khảo sát, xét duyệt danh sách, phương thức, thủ tục chi trả và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện một số chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

- Về hỗ trợ học phí cho học sinh theo Nghị quyết số 23/2022/NQ- HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm học 2022-2023: Thực hiện theo Công văn số 2842/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 07 tháng 6 năm 2023 về triển khai quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 5 năm 2023 về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND.

3. Về trích tạo nguồn cải cách tiền lương

- Đối với các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: tối thiểu 40% số thu học phí.

- Đối với các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: Thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về mức trích nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu được để lại của các đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.

4. Tổ chức thực hiện

a) Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trường học trên toàn Thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố về học phí và các văn bản về thu chi đầu năm học.

- Thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Thủ Đức, các quận - huyện và các đơn vị trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu học phí không đúng quy định.

b) Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai tạm thu học phí theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu học phí không đúng quy định (nếu có). Và có trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý, trong đó có nội dung quản lý các khoản thu trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ.

c) Đối với các cơ sở giáo dục công lập

- Thực hiện quản lý thu, chi học phí theo quy định tại Chương III Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (Điều 12 và Điều 13).

- Thực hiện thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo mục VI Công văn số 4687/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh theo đúng quy định, không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.

- Thực hiện theo dõi, ghi sổ kế toán đầy đủ kịp thời các khoản thu phát sinh tại đơn vị đảm bảo đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

5. Về công khai khoản thu

- Thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản mức thu học phí đến phụ huynh học sinh.

- Thực hiện công khai mức thu học phí, phương thức và thời gian thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính và Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản liên quan khác.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị có ý kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Sở Tài Chính, Sở LĐTBXH (để phối hợp);
- Phòng GDĐT TP Thủ Đức và các QH (để thực hiện);
- Các phòng ban thuộc Sở (để biết);
 - Lưu: VT, KHTC (Linh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Lê Hoài Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.