Open navigation

Công văn 7500/BCT-KHTC ngày 27/10/2023 Hoàn thiện Hồ sơ thuyết minh và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7500/BCT-KHTC

V/v hoàn thiện Hồ sơ thuyết minh và dự toán chi tiết kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ về hỗ trợ DNNVV năm 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: .............................................................................................

Căn cứ Hồ sơ thuyết minh và dự toán chi tiết kinh phí triển khai nhiệm vụ được giao cho đơn vị tại các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương số: 323/QĐ-BCT ngày 20/02/2023 về việc giao nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương năm 2023 và số 324/QĐ-BCT ngày 20/02/2023 về việc giao nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương bổ sung năm 2022, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, có ý kiến đối với Hồ sơ của đơn vị tại Phụ lục kèm theo.

Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị đơn vị rà soát, hoàn thiện Hồ sơ thuyết minh và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo nội dung góp ý và gửi về Vụ kèm theo văn bản giải trình trước ngày 30/10/2023 để tổng hợp. Thông tin liên hệ: CVC Trần Huy Hoàn (hoantrh@moit.gov.vn/0981760758./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phan Thị Thắng (để b/c);
 - Lưu: VT, KHTC (HOANTRH).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
 Bùi Huy SơnPHỤ LỤC:

Ý KIẾN GÓP Ý
(Kèm theo Công văn số 7500/BCT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2023)

- Nhiệm vụ: “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực (đào tạo)”

- Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Tt

Nội dung thuyết minh

Ý kiến của Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ tại Văn bản số 3727/TCCB ngày 28/8/2023

1

Sự cần thiết

Bổ sung thêm thông tin đánh giá nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp khởi nghiệp để làm rõ 02 nội dung đào tạo là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thương mại điện tử.

2

Mục tiêu

Điều chỉnh lại mục tiêu theo hướng:

Mục tiêu cụ thể: Đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về khởi sự kinh doanh và áp dụng thương mại điện tử nhằm thúc đẩy xúc tiến bán hàng thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử....

3

Đối tượng

Phù hợp

4

Phạm vi

Phù hợp

5

Nội dung thực hiện:

Nên tách thành 02 nội dung đào tạo là:

- Khởi sự doanh nghiệp và đưa nội dung về quản trị doanh nghiệp cơ bản trong DNVVN vào mục này;

- Tách riêng nội dung về thương mại điện tử (không đưa vào nhóm khởi sự kinh doanh)

6

Kế hoạch triển khai:

Kế hoạch và thời gian bố trí cho triển khai các hoạt động chuẩn bị là phù hợp. Đối với thời gian tổ chức lớp đề nghị điều chỉnh theo hướng sau khi nhiệm vụ đã được phê duyệt và ký Hợp đồng.

7

Kết quả đầu ra và đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội

Phù hợp.

8

Dự toán kinh phí

Qua rà soát dự toán chi tiết các nhiệm vụ xét thấy một số nội dung dự toán không có cơ sở tính theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được ban hành, nên đề nghị chủ nhiệm đề án và đơn vị thực hiện cần rà soát, điều chỉnh theo nguyên tắc sau:

1- Trên cơ sở nhiệm vụ và kinh phí đã được giao từ đầu năm các đơn vị thực hiện trực tiếp xây dựng dự toán chi tiết các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2- Trường hợp các nội dung dự toán chưa có tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành, thì căn cứ nội dung kinh tế phát sinh thực tế phản ánh trên chứng từ kế toán để làm cơ sở thanh quyết toán (hoặc áp dụng theo hình thức khoán).

9

Năng lực của đơn vị thực hiện:

Phù hợp

PHỤ LỤC:

Ý KIẾN GÓP Ý
(Kèm theo Công văn số 7500/BCT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2023)

- Nhiệm vụ: “Hỗ trợ tư vấn; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị”

- Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Tt

Nội dung thuyết minh

Ý kiến của Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghiệp, tại Văn bản số 1140/CN-CHNT ngày 31/8/2023

1

Sự cần thiết

Xem xét, bổ sung thêm nội dung đánh giá các hiện trạng/nhu cầu của doanh nghiệp đối với các nội dung hỗ trợ.

Điều chỉnh lại tên nhiệm vụ theo đúng Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 324/QĐ-BCT ngày 20/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương bổ sung năm 2022

2

Mục tiêu

Điều chỉnh lại mục tiêu chung theo hướng: Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về...

3

Đối tượng

Làm rõ thêm 02 nhóm đối tượng là: (1) doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị và (2) doanh nghiệp bình thường (không tham gia vào các chuỗi giá trị)

4

Phạm vi

Phù hợp

5

Nội dung thực hiện

Phù hợp

6

Kế hoạch triển khai

Do khối lượng công việc thực hiện nhiều và trong thời gian ngắn. Đề nghị đơn vị chủ trì bố trí nguồn nhân lực phù hợp để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thời gian triển khai các hoạt động tư vấn trực tiếp sẽ được thực hiện sau thời điểm nhiệm vụ được ký Hợp đồng

7

Kết quả đầu ra và đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội

Phù hợp

8

Dự toán kinh phí

Không có thêm ý kiến

9

Năng lực của đơn vị thực hiện

Phù hợp

PHỤ LỤC:

Ý KIẾN GÓP Ý
(Kèm theo Công văn số 7500/BCT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2023)

- Nhiệm vụ: “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực (đào tạo)”

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin và Cảnh báo, Cục Phòng vệ thương mại

Tt

Thuyết minh của đơn vị

Ý kiến của Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ tại Văn bản số 3727/TCCB ngày 28/8/2023

1

Sự cần thiết

Đề nghị chỉ tập trung các nội dung về thực trạng và nhu cầu của DNVVN về hỗ trợ nâng cao nhận thức về PVTM

2

Mục tiêu

Đề nghị xem xét, điều chỉnh các nội dung đào tạo chỉ tập trung vào phòng vệ thương mại.

3

Đối tượng

Đề nghị không đưa nhóm người lao động (ví dụ: công nhân) là đối tượng thực hiện

4

Phạm vi

Phù hợp

5

Nội dung thực hiện

Đề nghị điều chỉnh, chỉ tập trung vào các nội dung có liên quan đến phòng vệ thương mại. Các nội dung khác như chuyển đổi số, quản lý dự án... không thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

6

Kế hoạch triển khai

Đề nghị điều chỉnh cho phù hợp với thời điểm Nhiệm vụ được phê duyệt.

Do khối lượng lớp tập huấn nhiều và thời gian thực hiện ngắn, đề nghị đơn vị bố trí, đảm bảo đủ nhân lực và tập trung để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ.

7

Kết quả đầu ra và đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội

Phù hợp

8

Dự toán kinh phí

Điều chỉnh cho phù hợp với nội dung thực hiện theo góp ý ở phần nội dung.

Một số nội dung dự toán không có cơ sở tính theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được ban hành, nên đề nghị chủ nhiệm đề án và đơn vị thực hiện cần rà soát, điều chỉnh theo nguyên tắc sau:

1- Trên cơ sở nhiệm vụ và kinh phí đã được giao từ đầu năm các đơn vị thực hiện trực tiếp xây dựng dự toán chi tiết các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2- Trường hợp các nội dung dự toán chưa có tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành, thì căn cứ nội dung kinh tế phát sinh thực tế phản ánh trên chứng từ kế toán để làm cơ sở thanh quyết toán (hoặc áp dụng theo hình thức khoán).

9

Năng lực của đơn vị thực hiện

Phù hợp

PHỤ LỤC:

Ý KIẾN GÓP Ý
(Kèm theo Công văn số 7500/BCT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2023)

- Nhiệm vụ: “Tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi sản xuất cung ứng và giá trị”

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tt

Thuyết minh
 của đơn vị

Ý kiến của Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghiệp, tại Văn bản số 1140/CN-CHNT ngày 31/8/2023

1

Năng lực của đơn vị thực hiện

Phù hợp

2

Sự cần thiết

Phù hợp

3

Mục tiêu

- Mục tiêu cụ thể: Làm rõ mục tiêu hỗ trợ cho các nhóm doanh nghiệp: gồm hỗ trợ tư vấn chung và hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị.

4

Đối tượng

Phù hợp

5

Phạm vi

Phù hợp, xem xét bổ sung thêm địa bàn thực hiện

6

Nội dung thực hiện

- Làm rõ 02 nhóm doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn chung và nhóm doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị.

- Đối với các nội dung khác (đăng bài báo, tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông...): Do các nội dung này không có trong dự toán ngân sách và không chi theo các quy định hiện hành. Do vậy, đề nghị cân nhắc đưa ra khỏi nhiệm vụ/hoặc đưa vào chi từ nguồn đối ứng/huy động từ bên ngoài.

7

Kế hoạch triển khai

Rà soát, đảm bảo thời gian thực hiện các hoạt động tư vấn được triển khai sau khi nhiệm vụ được ký Hợp đồng.

Lưu ý bố trí nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và chất lượng do thời gian thực hiện nhiệm vụ ngắn.

8

Kết quả đầu ra và đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội

Phù hợp

9

Dự toán kinh phí

Qua rà soát dự toán chi tiết các nhiệm vụ xét thấy một số nội dung dự toán không có cơ sở tính theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được ban hành, nên đề nghị chủ nhiệm đề án và đơn vị thực hiện cần rà soát, điều chỉnh theo nguyên tắc sau:

1- Trên cơ sở nhiệm vụ và kinh phí đã được giao từ đầu năm các đơn vị thực hiện trực tiếp xây dựng dự toán chi tiết các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2- Trường hợp các nội dung dự toán chưa có tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành, thì căn cứ nội dung kinh tế phát sinh thực tế phản ánh trên chứng từ kế toán để làm cơ sở thanh quyết toán (hoặc áp dụng theo hình thức khoán).

PHỤ LỤC:

Ý KIẾN GÓP Ý
(Kèm theo Công văn số 7500/BCT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2023)

- Nhiệm vụ: “Hỗ trợ Công nghệ; Hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị”

- Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Da - Giầy

Tt

Thuyết minh của đơn vị

Ý kiến của Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vu Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 753/KHCN ngày 06/9/2023; Cục Công nghiệp, tại Văn bản số 1140/CN-CHNT ngày 31/8/2023

1

Sự cần thiết

Bổ sung thêm nội dung đánh giá hiện trạng và nhu cầu về hỗ trợ công nghệ của DNVVN trong lĩnh vực da giày

2

Mục tiêu

Bổ sung thêm mục tiêu cụ thể đối với 03 nhóm đối tượng hỗ trợ: công nghệ, tư vấn và chuỗi giá trị

3

Đối tượng

Bổ sung là các doanh nghiệp trong lĩnh vực da giày

4

Phạm vi

Phù hợp

5

Nội dung thực hiện

- Đề nghị xem lại các nội dung đề xuất tư vấn gắn với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động, nghiên cứu của Viện. Không đề xuất các nội dung tư vấn không phải là thế mạnh, thuộc chuyên môn của Viện.

- Chia nội dung thực hiện thành 03 nhóm hoạt động cho 03 nhóm đối tượng được hỗ trợ là công nghệ, tư vấn và chuỗi giá trị

6

Kế hoạch triển khai

Đề nghị điều chỉnh phù hợp với thời gian thực hiện là sau khi nhiệm vụ được ký Hợp đồng.

Lưu ý thu xếp nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và chất lượng do khối lượng công việc lớn và thời gian thực hiện không dài.

7

Kết quả đầu ra và đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội

Phù hợp

8

Dự toán kinh phí

Qua rà soát dự toán chi tiết các nhiệm vụ xét thấy một số nội dung dự toán không có cơ sở tính theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được ban hành, nên đề nghị chủ nhiệm đề án và đơn vị thực hiện cần rà soát, điều chỉnh theo nguyên tắc sau:

1- Trên cơ sở nhiệm vụ và kinh phí đã được giao từ đầu năm các đơn vị thực hiện trực tiếp xây dựng dự toán chi tiết các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2- Trường hợp các nội dung dự toán chưa có tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành, thì căn cứ nội dung kinh tế phát sinh thực tế phản ánh trên chứng từ kế toán để làm cơ sở thanh quyết toán (hoặc áp dụng theo hình thức khoán).

9

Năng lực của đơn vị thực hiện

Phù hợp.

PHỤ LỤC:

Ý KIẾN GÓP Ý
(Kèm theo Công văn số 7500/BCT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2023)

- Nhiệm vụ: Hỗ trợ công nghệ; Hỗ trợ tư vấn; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị”

- Đơn vị thực hiện: Viện Công nghiệp thực phẩm

TT

Thuyết minh của đơn vị

Ý kiến của Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 753/KHCN ngày 06/9/2023; Cục Công nghiệp, tại Văn bản số 1140/CN-CHNT ngày 31/8/2023

1

Sự cần thiết

Phù hợp

2

Mục tiêu

Đề nghị nêu rõ các nhóm mục tiêu về hỗ trợ công nghệ và nhóm mục tiêu về hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị

3

Đối tượng

Phù hợp

4

Phạm vi

Bổ sung thêm địa bàn thực hiện

5

Nội dung thực hiện

Bổ sung thêm nội dung về số lượng Doanh nghiệp được hỗ trợ

6

Kế hoạch triển khai

Điều chỉnh thời gian thực hiện tư vấn phù hợp với thời điểm được ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ.

7

Kết quả đầu ra và đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội

Phù hợp

8

Dự toán kinh phí

Việc góp ý kiến đối với các nội dung về tài chính. Chương trình hỗ trợ DNVVN, tôi có ý kiến như sau:

Qua rà soát dự toán chi tiết các nhiệm vụ xét thấy một số nội dung dự toán không có cơ sở tính theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được ban hành, nên đề nghị chủ nhiệm đề án và đơn vị thực hiện cần rà soát, điều chỉnh theo nguyên tắc sau:

1- Trên cơ sở nhiệm vụ và kinh phí đã được giao từ đầu năm các đơn vị thực hiện trực tiếp xây dựng dự toán chi tiết các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2- Trường hợp các nội dung dự toán chưa có tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành, thì căn cứ nội dung kinh tế phát sinh thực tế phản ánh trên chứng từ kế toán để làm cơ sở thanh quyết toán (hoặc áp dụng theo hình thức khoán).

9

Năng lực của đơn vị thực hiện

Phù hợp

 

PHỤ LỤC:

Ý KIẾN GÓP Ý
(Kèm theo Công văn số 7500/BCT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2023)

- Nhiệm vụ: “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực (đào tạo)”

- Đơn vị thực hiện: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương

Tt

Thuyết minh của đơn vị

Ý kiến của Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ tại Văn bản số 3727/TCCB ngày 28/8/2023

1

Sự cần thiết

Bổ sung thêm nội dung về thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp đối với các nội dung được đào tạo

2

Mục tiêu

Bổ sung thêm phần mục tiêu chung.

3

Đối tượng

Phù hợp

4

Phạm vi

 

5

Nội dung thực hiện

Phù hợp

6

Kế hoạch triển khai

Phù hợp. Do số lượng lớp đào tạo nhiều và diễn ra ở nhiều địa bàn khác nhau. Đơn vị cân nhắc để bố trí nguồn lực triển khai phù hợp, hoàn thành nội dung đăng ký.

7

Kết quả đầu ra và đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội

Phù hợp

8

Dự toán kinh phí

Một số nội dung dự toán không có cơ sở tính theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được ban hành, nên đề nghị chủ nhiệm đề án và đơn vị thực hiện cần rà soát, điều chỉnh theo nguyên tắc sau:

1- Trên cơ sở nhiệm vụ và kinh phí đã được giao từ đầu năm các đơn vị thực hiện trực tiếp xây dựng dự toán chi tiết các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2- Trường hợp các nội dung dự toán chưa có tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành, thì căn cứ nội dung kinh tế phát sinh thực tế phản ánh trên chứng từ kế toán để làm cơ sở thanh quyết toán (hoặc áp dụng theo hình thức khoán).

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.