Open navigation

Công văn 4341/TCT-CS ngày 29/09/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4341/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.
(Đ/c: tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11058/TĐ-TC ngày 24/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (do Văn phòng Chính phủ chuyển tại Phiếu chuyển số 996/PC-VPCP ngày 10/5/2023) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án BOT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ pháp lý về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án BOT

- Điều 35 Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho nhà đầu tư trong nước ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ quy định:

“Điều 35. Trong trường hợp xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng chỉ là một trong số các hoạt động kinh doanh đăng ký của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp B.O.T phải lập một chi nhánh riêng thực hiện quản lý kinh doanh công trình B.O.T, mở sổ sách kế toán và hạch toán riêng về xây dựng và kinh doanh dịch vụ công trình B.O.T.”

- Khoản 2 Điều 36 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP nêu trên quy định:

“Điều 36. Doanh nghiệp B.O.T được hưởng ưu đãi:

2. Thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) áp dụng mức thuế suất thấp nhất theo Luật thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp), thuế lợi tức được miễn trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo kể từ khi dự án đưa vào khai thác có lãi. Các trường hợp giảm 50% từ 6 đến 8 năm áp dụng cho dự án B.O.T tại các vùng lãnh thổ đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định với từng dự án cụ thể.”

- Khoản 1 Điều 10 Luật Thuế TNDN năm 1997 quy định mức thuế suất thấp nhất là 15%.

- Điều 22 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định:

“Điều 22. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án BOT, BTO

Nhà đầu tư có dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) hoặc hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bốn năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho chín năm tiếp theo.”

- Khoản 3 Điều 31 Luật Thuế TNDN số 09/2003/QH11 quy định:

“3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, các doanh nghiệp trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế quy định trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi thấp hơn mức ưu đãi về thuế theo quy định của Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian ưu đãi còn lại.”

- Khoản 1 Điều 17 Luật Thuế TNDN năm 2003 quy định mức thuế suất thấp nhất là 10%.

- Khoản 1 Điều 11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 quy định:

“Điều 11. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách

1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.”

- Khoản 12 Điều 26 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

“12. Được miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).”

- Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao quy định:

“1.Doanh nghiệp BOT và doanh nghiệp BTO được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như quy định đối với Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp này được áp dụng trong toàn bộ thời gian thực hiện Dự án.”

- Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Điều 45: Quy định chuyển tiếp

3. Dự án được cấp giấy phép đầu tư trước khi Nghị định này có hiệu lực không phải làm thủ tục cấp lại chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư yêu cầu.”

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 34, khoản 5 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh, miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

2. Về Dự án đầu tư xây dựng Tuyến tránh thành phố Vinh theo hình thức BOT

Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 7346 BKH/PTDN ngày 01/10/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, Giấy phép đầu tư số 05/GP-ĐT ngày 29/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp thì ưu đãi đối với Dự án đầu tư Tuyến tránh thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An theo hình thức BOT thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

Thời điểm năm 2004, căn cứ khoản 3 Điều 31 Luật Thuế TNDN số 09/2003/QH11, trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN thì nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại.

Thời điểm năm 2007, Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997) có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp BOT.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát thực tế Dự án đầu tư Tuyến tránh thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 về việc đáp ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN, về chuyển tiếp ưu đãi qua các thời kỳ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN, pháp luật về đầu tư để hướng dẫn đơn vị dứt điểm, đúng quy định của pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.