Open navigation

Công văn 4724/TCT-CS ngày 25/10/2023 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4724/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Công ty TNHH MTV Bao bì Quốc tế Ngọc Nghĩa.
(đ/c: Lô 123, Đường số 6, KCX và CN Linh Trung III, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1600/CTTNI-TTKT3 ngày 10/5/2023, công văn số 1982/CTTNI-TTKT3 ngày 12/6/2023 và công văn số 2317/CTTNI-TTKT3 ngày 11/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và công văn số 04102023/NNI-TCT ngày 07/10/2023 của Công ty TNHH MTV Bao bì Quốc tế Ngọc Nghĩa (bản photo kèm theo) về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 05/4/2023, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1174/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Tại khoản 1 Điều 76 Luật Quản lý thuế quy định thẩm quyền quyết định hoàn thuế như sau:

"Điều 76. Thẩm quyền quyết định hoàn thuế

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế."

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung trình bày tại các công văn của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã được Tổng cục Thuế trả lời tại công văn số 1174/TCT-CS nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ Luật Quản lý thuế, pháp luật thuế GTGT và tình hình thực tế của Công ty để xử lý theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Bao bì Quốc tế Ngọc Nghĩa được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, PC - BTC;
- Vụ PC, KK;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.