Open navigation

Công văn 4859/TCT-CS ngày 01/11/2023 Giảm thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4859/TCT-CS

V/v giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam.
(Lô J1-J2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 69/2023/PV ngày 14/9/2023 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc giảm thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP;

Về vấn đề này, ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã có công văn số 7169/BTC-TCT đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến về việc xác định hàng hóa thuộc đối tượng giảm thuế và Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến tại công văn số 4206/BTTTT-KHTC ngày 14/8/2022 (bản photocopy kèm theo). Trên cơ sở đó, ngày 22/9/2022, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3522/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Công ty TNHH Panasonic Việt Nam căn cứ công văn số 3522/TCT-CS nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Panasonic Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, 
CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.