Open navigation

Công văn 1087/CVL-QLLĐ ngày 17/10/2023 Hướng dẫn pháp luật lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC VIỆC LÀM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/CVL-QLLĐ

V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 5367/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 26/9/2023 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Cục Việc làm có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và điểm b khoản 6 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì trường hợp người nước ngoài là lao động kỹ thuật mà có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam phải có văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động được cấp hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp mà không yêu cầu phải có văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận về việc được đào tạo.

2. Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì đối với lao động kỹ thuật được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận và văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động được cấp hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp.

Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm, để quý Sở biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, QLLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Quyên

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.