Open navigation

Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND ngày 19/09/2023 Quy định về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế giáo dục

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2023/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023

 NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH QUY MÔ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TỐI THIỂU CỦA DỰ ÁN
ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONG
 LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, THỂ THAO VÀ VĂN HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm: 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Xét Tờ trình số 4564/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa; Báo cáo thẩm tra số 753/BC-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1. Lĩnh vực y tế: Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên.

2. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo:

a) Đối với dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục tiếp cận với những tiến bộ khoa học và công nghệ của xã hội: Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên;

b) Đối với dự án đầu tư cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất trong trường học: Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên;

c) Đối với dự án đầu tư xây dựng trường lớp: Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên.

3. Lĩnh vực thể thao và văn hóa:

a) Đối với các thiết chế thể thao và văn hóa do Thành phố quản lý, phục vụ cho các hoạt động thể thao, văn hóa chuyên nghiệp, thành tích cao, các công trình tiêu biểu, mang tầm vóc khu vực, các dự án trọng điểm; cải tạo, nâng cấp, mở rộng các thiết chế thể thao, văn hóa đảm bảo yêu cầu tổ chức các cuộc thi liên hoan, hội diễn, các sự kiện thể thao, văn hóa tầm cỡ quốc tế; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hệ thống thiết chế ngành thể thao, văn hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập: Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng trở lên.

b) Đối với các thiết chế thể thao và văn hóa do quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các phường, xã, thị trấn quản lý, sử dụng, phục vụ cho các hoạt động thể thao, văn hóa quần chúng, phục vụ người dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần; các thiết chế thể thao, văn hóa phục vụ các phong trào do địa phương tổ chức: Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này:

a) Xác định danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa, trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua trong kỳ họp gần nhất theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Hàng năm, tiếp tục rà soát danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hoá trình HĐND Thành phố thông qua đúng quy định.

b) Rà soát về quy trình, thủ tục, hướng dẫn các cơ quan đơn vị (sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn, các tổ chức, đơn vị có nhu cầu đầu tư...) tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tư nhân tham gia đầu tư các dự án trên địa bàn Thành phố.

c) Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố (thông qua Ban VH-XH). Kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh trong thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2023./.

 
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc Hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, KH-ĐT, GD, VH-TT, YT;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy TPHCM;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM;
- Thường trực HĐND;
- UBND TPHCM;
- Thường trực UBMTTQ VN TPHCM;
- Đại biểu HĐND TPHCM;
- Văn phòng Thành ủy TPHCM;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Văn phòng UBND TPHCM;
- Các Sở, ban, ngành TP.HCM;
- Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM;
- HĐND TP Thủ Đức, huyện;
- UBND TP Thủ Đức, quận, huyện;
- UBMTTQVN TP Thủ Đức, quận, huyện;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
 - Lưu: VT, (Ban VH-XH - Nga).

CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thị Lệ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.