Open navigation

Công văn 5274/UBND-VX ngày 25/10/2023 Cho phép tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5274/UBND-VX

Về việc cho phép tạm thu học phí Học kỳ I năm học 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện.

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Công văn số 5459/BGDĐT-KHTC ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại các Tờ trình số 5787/TTr-SGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 về chủ trương tổ chức thực hiện thu học phí của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập và chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024 và Tờ trình số 6041/TTr-SGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2023 về chủ trương tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương tạm thu học phí năm học 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 6041/TTr-SGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2023 cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai và có hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện theo đúng quy định.

2. Về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Thành phố theo đúng trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU;
- TT HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX, TH;
 - Lưu: VT, (VX/VN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh Đức

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.