Open navigation

Công văn 6129/SGDĐT-VP ngày 24/10/2023 Tăng cường giải pháp tuyên truyền cấp kích hoạt định danh điện tử mức 2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6129/SGDĐT-VP

Về tăng cường một số giải pháp tuyên truyền cấp, kích hoạt định danh điện tử mức 2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX;
 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 5520/CQTT (CATP) ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố về việc tăng cường một số giải pháp tuyên truyền cấp, kích hoạt định danh điện tử mức 2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan Nhà nước góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của Thành phố, cụ thể: 100% cán bộ đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 trên nền tảng ứng dụng VNeID thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Cổng dịch vụ công; mỗi một cán bộ sẽ là một tuyên truyền viên, hướng dẫn gia đình, bạn bè, người thân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

2. Tuyên truyền để cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh và gia đình cảnh giác đối với các phương thức thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, … hướng dẫn truy cập đường link để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ;

- Lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân trên địa bàn; không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại;

- Không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị;

- Không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại.

3. Đối với các trường Trung học cơ sở (THCS) Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Phối hợp, rà soát, vận động các em học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử và định danh điện tử mức 2;

- Thông qua các hoạt động sinh hoạt chung hướng dẫn các em học sinh kích hoạt tài khoản định danh điện tử và đồng hành cùng lực lượng Công an trong việc hướng dẫn gia đình, người thân, bạn bè trong việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
 - Lưu VT, VP (Khoa).

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Hồ Tấn Minh

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.