Open navigation

Quyết định 2542/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2023 Sửa đổi Quyết định 227_QĐ-BKHCN về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06_QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2542/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 227/QĐ-BKHCN
NGÀY 24/02/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG
NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH
VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG
 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 06 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 4 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023 được ban hành tại Quyết định số 227/QĐ-BKHCN ngày 24/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kết quả

4

Nâng cao tiềm lực nghiên cứu và phát triển quốc gia trong lĩnh vực dữ liệu lớn, phân tích, xử lý dữ liệu lớn;

Các đơn vị quản lý nhiệm vụ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Quyết định liên quan đến phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển quốc gia trong lĩnh vực dữ liệu lớn, phân tích, xử lý dữ liệu lớn;

5

Tổ chức triển khai các sáng kiến phân loại, gắn nhãn các bộ dữ liệu mẫu để phục vụ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo từng lĩnh vực.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ

Các đơn vị quản lý nhiệm vụ

Thường xuyên

Báo cáo triển khai các sáng kiến phân loại, gắn nhãn các bộ dữ liệu mẫu để phục vụ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo từng lĩnh vực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để t/d);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để p/h);
- Cổng TTĐT của Bộ;
 - Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Thế Duy

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.