Open navigation

Công văn 7653/BCT-TTTN ngày 01/11/2023 Chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7653/BCT-TTTN

V/v chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 437/QLG-TLSX của Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) về việc rà soát điều kiện kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Trên cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác quản lý nhà nước, Bộ Công Thương đề nghị Quý Công ty báo cáo việc chấp hành, tuân thủ và duy trì các quy định, điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1, Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, cụ thể:

1. Điều kiện doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện về có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy nghìn tấn (7.000 tấn), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm (05) năm trở lên.

3. Điều kiện về có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 m3) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

4. Điều kiện về có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

5. Điều kiện về có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên, trong đó có ít nhất năm (05) cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp; tối thiểu bốn mươi (40) tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Ngoài ra, yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện trích lập, chi sử dụng và Quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các văn bản đôn đốc của Bộ Tài chính về việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Báo cáo của Quý Công ty (kèm theo tài liệu chứng minh việc đáp ứng, duy trì các điều kiện, quy định) gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) chậm nhất trước ngày 11/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Cục Quản lý Giá (để p/h);
 - Lưu: VT, TTTN, DK(H.Anh).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thúy Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.