Open navigation

Công văn 3736/TCT-KK ngày 23/08/2023 Khôi phục mã số thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3736/TCT-KK

V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Tân Tân
(Địa chỉ: 32C Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An,
  Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 25/05/2023 của Công ty cổ phần Tân Tân phản ánh vướng mắc liên quan đến việc khôi phục mã số thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

“Điều 65. Các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

d) Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

2. Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

d) Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.”

- Căn cứ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

“4. Người nộp thuế khi khôi phục mã số thuế theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 40 Luật Quản lý thuế có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn còn thiếu; hoàn thành đầy đủ số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi khôi phục mã số thuế (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận nộp dần tiền thuế nợ theo cam kết của người nộp thuế hoặc khoản tiền nợ đã được gia hạn nộp hoặc khoản tiền nợ không phải tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế).”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty muốn chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động” thì phải hoàn thành thủ tục khôi phục mã số thuế (bao gồm việc hoàn thành các nghĩa vụ thuế) theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương thì đến ngày 20/04/2023 Công ty còn nợ số tiền thuế là 56.589.660.564 đồng. Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có Thông báo số 11995/TB-CTBDU ngày 15/07/2022 và Công văn số 6923/CTBDU-TTKT5 ngày 20/04/2023 trả lời về việc Công ty không được khôi phục mã số thuế, do còn nợ tiền thuế là phù hợp với với quy định nêu trên.

Vì vậy, đề nghị Công ty cổ phần Tân Tân liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để thực hiện nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn còn thiếu; hoàn thành đầy đủ số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi khôi phục mã số thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Tân Tân được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để thực hiện);
 - Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.