Open navigation

Công văn 3034/HQTPHCM-GSQL ngày 24/10/2023 Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3034/HQTPHCM-GSQL

V/v triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
(Địa chỉ: số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Hải quan Thành phố Hố Chí Minh nhận được công văn số 13942/SXD-VLXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Liên quan đến vấn đề nêu trên, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Hải quan năm 2014 về hồ sơ hải quan thì: “Trường hợp áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua hệ thống thông tin tích hợp”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thì một số chứng từ như giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản cho phép nhập khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành phải nộp, xuất trình bản chính cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu; trường hợp các chứng từ này được cơ quan kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

Như vậy, về căn cứ pháp lý theo pháp luật hải quan thì khi kiểm tra hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, sự phù hợp của nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan đã gửi cho cơ quan hải quan thông qua: (i) Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; hoặc (ii) nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải quan đối với các chứng từ quy định phải nộp bản chính dưới dạng giấy; hoặc (iii) cổng thông tin một cửa quốc gia đối với trường hợp một số chứng từ như giấy phép, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành được cơ quan kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Để thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Sở Xây dựng triển khai thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2010 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp bản Đăng ký kiểm tra nhà nước/Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng chưa được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi dưới dạng điện tử thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia thì đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp bản đăng ký Kiểm tra giấy để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Luật Hải quan.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- UBND TP. Hồ Chí Minh (để báo cáo);
- Các Chi cục Hải quan trực thuộc (để biết);
 - Lưu: VT, GSQL.Linh (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Nghiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.