Open navigation

Công văn 4904/TCT-CS ngày 03/11/2023 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4904/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12372/CTTPHCM-TTKT1 ngày 16/10/2023 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đầu vào của giai đoạn trước khi được áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) về xử lý tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất và ngược lại,

Ngày 25/9/2023, Bộ Tài chính đã có công văn số 10225/BTC-TCT trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế GTGT đầu vào của giai đoạn trước khi được áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ quy định trên, ngày 26/4/2021 Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex có công văn số 0426/2021/SEHC thông báo đến Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan Khu công nghệ cao thuộc Cục HQ TP.Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc chính thức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp chế xuất từ ngày 01/5/2021 thì chính sách thuế áp dụng đối với Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex là doanh nghiệp chế xuất thực hiện từ ngày 1/5/2021.

2. Về việc kê khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 4/2021:

Căn cứ khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày tại công văn của Cục Thuế, trường hợp Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC Complex khai bổ sung cho Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021 (Tờ khai bổ sung lần 1) không làm thay đổi nghĩa vụ thuế (không làm thay đổi số thuế GTGT đề nghị hoàn) thì không phải nộp Tờ khai bổ sung lần 2. Trường hợp Cục Thuế xác định tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021 (Tờ khai bổ sung lần 1) là đúng quy định và đúng với số thuế GTGT đề nghị hoàn thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK - TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.