Open navigation

Công văn 8566/VPCP-NN ngày 01/11/2023 Triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể Hợp tác xã

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8566/VPCP-NN

V/v triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể, HTX do Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ giao

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6829/BKHĐT- KTHT ngày 22 tháng 8 năm 2023 về việc triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã do Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ giao, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp làm việc với các cơ quan liên quan của Quốc hội để thống nhất, xác định cụ thể kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ nêu trên (trong đó có hình thức, tên văn bản dự kiến sẽ ban hành, tiến độ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền) đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, khoa học, hợp lý, khả thi; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TP, TC, NNPTNT;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, KTTH, QHĐP, TCCV;
 - Lưu: VT, NN (2). LCT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.