Open navigation

Công văn 11630/BTC-VP ngày 25/10/2023 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11630/BTC-VP

V/v Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tiếp theo các công văn số 5427/BTC-VP ngày 26/5/2023, số 9280/BTC-VP ngày 31/8/2023 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý, giám sát việc hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT); nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế:

1. Khẩn trương nghiên cứu, áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, quản lý rủi ro; chủ động phòng chống gian lận, giả mạo hóa đơn điện tử, gian lận, trục lợi trong việc hoàn thuế GTGT,...

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc hoàn thuế GTGT; tăng cường công tác phối hợp với cơ quan Công an, các Bộ, ngành, đơn vị liên quan để chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.

3. Chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng đến từng cán bộ, công chức. Yêu cầu từng cán bộ, công chức nắm chắc địa bàn, lĩnh vực được phân công, trường hợp phát hiện bất thường trong khi thực thi công vụ, cần khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Thuế. Giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ để kịp thời phát hiện và chủ động phòng ngừa tiêu cực.

5. Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của người dân, doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về thuế, hoàn thuế GTGT. Xây dựng kế hoạch truyền thông một cách tổng thể để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan về công tác hoàn thuế.

6. Chủ động rà soát các vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một cách kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế để sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT một cách bài bản, căn cơ, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế.

Đề nghị Tổng cục Thuế khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC;
- TCHQ;
 - Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Phạm Chí Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.