Open navigation

Công văn 4908/TCT-CS ngày 03/11/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4908/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt An.
(Đ/c: số 11 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2580/CT-TTKT2 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An và công văn số 26/CV-VAIG của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt An về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT ngày 03/6/2008 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An căn cứ các quy định pháp luật thuế GTGT, pháp luật quản lý thuế, hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 và Công điện số 07/CĐ-TCT ngày 09/8/2023, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để thực hiện giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho Công ty Cổ phần Đầu tư Việt An theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An có trách nhiệm thông báo về số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn thuế, số thuế GTGT không đủ điều kiện được hoàn thuế của Công ty, đồng thời thông báo rõ về quyền của người nộp thuế theo quy định pháp luật về khiếu nại và tố tụng hành chính đối với quyết định hành chính của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 147, Điều 148 Luật Quản lý thuế trong trường hợp không thống nhất với văn bản giải quyết của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt An biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.