Open navigation

Công văn 8177/VPCP-KTTH ngày 20/10/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 1813_QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8177/VPCP-KTTH

V/v Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Công an, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 306/BC- NHNN ngày 11 tháng 9 năm 2023 về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu Báo cáo nêu trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021- 2025, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phát huy thành quả nhằm đạt được đầy đủ các mục tiêu đã đề ra: tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền.

2. Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, định kỳ hàng năm có báo cáo đầy đủ về kết quả thực hiện, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(gửi kèm văn bản số 306/BC-NHNN ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bảo hiểm XHVN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KGVX;
 - Lưu: VT, KTTH (2) 
M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.