Open navigation

Công văn 1124/TTg-KTTH ngày 18/11/2023 Thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1124/TTg-KTTH

V/v thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp;
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel);
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT);
 - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Ngày 18 tháng 11 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 192/NQ-CP về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money). Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thí điểm đúng theo quy định và pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, biến tướng, lợi dụng vi phạm pháp luật, rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, an toàn hệ thống thanh toán, tài chính, tiền tệ quốc gia và hoạt động ngân hàng.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về Mobile - Money trước tháng 5 năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 192/NQ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2023.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NC, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3) M.Cường

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Lê Minh Khái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.