Open navigation

Công văn 462/TB-VPCP ngày 09/11/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tiếp thu giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THÀNH VIÊN
CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2021/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2021
VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2014/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2014
 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU (LẦN 2)

Ngày 08 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì họp với các Bộ, cơ quan liên quan về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (lần 2). Tham dự họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương và ý kiến của các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Bộ Công Thương rà soát kỹ ý kiến các Thành viên Chính phủ và nghiên cứu ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan tại cuộc họp để khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (dự thảo Nghị định), trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 10 tháng 11 năm 2023; trong đó lưu ý các nội dung sau:

1. Đối với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu mối quản lý nhà nước về xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục xem xét, nghiên cứu khi xây dựng Nghị định mới thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu trong Quý II năm 2024.

2. Về việc thực hiện quy định về hoá đơn điện tử, Bộ Công Thương bám sát kết luận của Thường trực Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế để bổ sung quy định hoá đơn điện tử là điều kiện để cấp Giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu tại dự thảo Nghị định theo hướng: (i) đối với cấp mới Giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu thì phải đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử; (ii) đối với cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu cũng phải bảo đảm đáp ứng quy định về hoá đơn điện tử, trường hợp khó khăn trong thực hiện, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu thì Bộ Công Thương cần báo cáo, giải trình rõ ràng, đánh giá tác động chi tiết, đề xuất cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan: CT, TC, TP, KHĐT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, CN, V.I;
- Lưu: VT, KTTH. TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.