Open navigation

Công văn 472/TB-VPCP ngày 15/11/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG
TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ
 KHU CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Công an, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định của Bộ Khoa học và Công nghệ, ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến kết luận như sau:

Cơ bản nhất trí với giải trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, tiếp thu các ý kiến đã được thống nhất tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Nghị định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ KHCN;
- Các Bộ, cơ quan: KHCN, TP, CT, KHĐT, TC, LĐTBXH, NNPTNT, Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, PL, CN, NN, KTTH;
 - Lưu: VT, KGVX (02) NTN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.