Open navigation

Công văn 5761/BTTTT-CĐSQG ngày 16/11/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

BỘ THÔNG TIN VÀ
 TRUYỀN THÔNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5761/BTTTT-CĐSQG

V/v báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 tại Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Ủy ban), Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan thường trực của Ủy ban dự kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban tổ chức Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban trong tháng 12/2023.

Để đánh giá được đầy đủ và toàn diện kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2023, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

- Kết quả triển khai chuyển đổi số của cơ quan, địa phương, trong đó nêu một đến hai nhiệm vụ có kết quả triển khai nổi bật mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, địa phương.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể, các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động trọng tâm Năm dữ liệu số quốc gia tại Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban (Quyết định số 17/QĐ- UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban) và tại Thông báo kết luận các phiên họp của Ủy ban trong năm 2023.

- Đánh giá kết quả triển khai, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để thúc đẩy chuyển đổi số;

- Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm để đưa vào Kế hoạch hoạt động của Ủy ban trong năm 2024.

- Đề xuất nội dung báo cáo, tham luận tại phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban.

(Phụ lục Đề cương báo cáo kết quả chuyển đổi số gửi kèm theo).

Nội dung báo cáo xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông chậm nhất trong ngày 05/12/2023 (thứ Ba) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban. Thông tin đầu mối liên hệ: Đồng chí Đinh Hoàng Long, điện thoại: 0835061968, thư điện tử: dhlong@mic.gov.vn.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
 - Lưu: VT, CĐSQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Huy DũngPhụ lục

Đề cương báo cáo kết quả chuyển đổi số phục vụ
 Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

(Kèm theo Văn bản số             /BTTTT-CĐSQG ngày       /11/2023
 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

I. Kết quả triển khai chuyển đổi số của cơ quan, địa phương

1. Về nâng cao nhận thức:

2. Về hoàn thiện chính sách, quy định cho chuyển đổi số:

….

3. Về phát triển hạ tầng số:

4. Về phát triển dữ liệu số:

5. Kết quả triển khai chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, xây dựng Chính phủ số (đối với các bộ, ngành); xây dựng chính quyền số (đối với các địa phương):

6. Phát triển kinh tế số và xã hội số:

7. Về bảo đảm an toàn, an ninh mạng:

8. Về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:

9. Kết quả chuyển đổi số nổi bật tại cơ quan, địa phương:

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2023 (theo Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Thủ tướng
 Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban)

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng tại Kế hoạch:

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể tại Kế hoạch:

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động trọng tâm Năm dữ liệu số quốc gia:

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo kết luận các phiên họp của Ủy ban trong năm 2023:

III. Khó khắn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị

1. Khó khăn, vướng mắc:

2. Đề xuất, kiến nghị:

IV. Đề xuất nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2024

V. Đề xuất nội dung báo cáo, tham luận tại Phiên họp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.