Open navigation

Công văn 8082/BCT-TTTN ngày 14/11/2023 Chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8082/BCT-TTTN

V/v chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa
(Địa chỉ: số 95A đường Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng,
 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Triển khai Quyết định số 2971/QĐ-BCT ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 (gửi kèm theo), Bộ Công Thương đề nghị Quý Công ty báo cáo việc chấp hành, tuân thủ và duy trì các quy định, điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, cụ thể:

1. Điều kiện doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện có kho, bể dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

3. Điều kiện có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

4. Điều kiện có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

5. Điều kiện có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn từ năm (05) năm trở lên, trong đó có ít nhất ba (03) cửa hàng thuộc sở hữu; tối thiểu (10) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

6. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Báo cáo của Quý Công ty (kèm theo tài liệu chứng minh việc đáp ứng, duy trì các điều kiện, quy định) gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) chậm nhất trước ngày 22/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
 - SCT tỉnh 
Đồng Nai (để p/h đôn đốc thực hiện);
 - Lưu: V
T, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thúy Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.