Open navigation

Công văn 8231/VPCP-PL ngày 21/10/2023 Tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8231/VPCP-PL

V/v tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 50/TTr-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Báo cáo số 204/BC-BXD ngày 20 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ được gửi kèm theo Công văn số 8184/VPCP-PL ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về các nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

2. Văn phòng Chính phủ tiếp tục tổng hợp ý kiến của Thành viên Chính phủ, gửi Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật; trường hợp cần thiết, đối với các vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ được ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: TH, QHĐP;
 - Lưu: VT, PL(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.