Open navigation

Công văn 4944/TCT-KK ngày 06/11/2023 Hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC 
THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4944/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 1536/HCVN-TCKT ngày 20/10/2023 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (là đơn vị thành viên - doanh nghiệp cấp II do Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối)Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế;

Căn cứ mục c khoản 1 Điều 32 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính quy định về thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên và theo tra cứu trên ứng dụng ngành thuế, Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 06/2020 đến tháng 03/2023 tới Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/10/2023. Ngày 31/10/2023, Cục Thuế đã ban hành thông báo chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn số 121739/TB-CTTPHCM-KĐT và phân loại hồ sơ hoàn thuế trước. Hiện tại, Cục Thuế đang xử lý hồ sơ của người nộp thuế trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH15.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCT M
ai Sơn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (để biết);
- Công ty Cổ phần Cao su Miền Nam (để biết);
 - Lưu: VT, KK (2b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.