Open navigation

Công văn 5947/TCHQ-TXNK ngày 16/11/2023 Thuế giá trị gia tăng thiết bị điện tử chuyên dùng trong nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5947/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT thiết bị điện t chuyên dùng trong nghiên cứu khoa học, phòng thí nghim

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Khoa học Daihan Việt Nam.
(A2 Tng 1, Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, Km số 8, Đường Cao tốc Thăng Long - Nội Bài, Thị Trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận dược công văn số 0711/2023/CV-DH-2 ngày 07/11/2023 của Công ty TNHH Khoa học Daihan Việt Nam đ nghị hướng dn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định s 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 ca Chính phủ đối với một s máy móc, thiết bị dùng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm. Về vấn đề này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 17 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12, được sửa đi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều ca Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13, "Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sn xuđược cn nhập khđể s dụng trực tiếp cho hoạt đng nghiên cứu khoa học, phát trin công nghệ” thuộc đi tượng không chịu thuế.

Căn cứ điểm m khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12, "các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cu, thí nghiệm khoa học" thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ khon 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 ca Chính ph: “Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tưng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định ca Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định ca Luật Thuế giá trị gia tăng và không được gim thuế giá trị gia tăng”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hàng hóa nhập khu ca Công ty là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xut được cần nhập khu đ sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thì thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp hàng hóa là các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học thì được áp dụng mức thuế sut thuế GTGT là 5%.

Trường hợp hàng hóa nhập khu của Công ty không thuộc các đối tượng nêu trên, đ nghị căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và công văn s 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 của Tổng cục Hải quan trả lời các Cục Hải quan tnh, thành phố và một số doanh nghiệp về thuế suất thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng. Theo đó, trường hợp các mặt hàng nêu tại công văn số 0711/2023/CV-DH-2 được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CPNgoài ra, Tng cục Hi quan đã có công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 v việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023. Theo đó, mã s HS  cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phn A và cột (4) Phn B Phụ lục III ch đ tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dn thi hành Luật Hải quan.

Đ nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định nêu trên đ thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hi quan nơi làm thủ tục nhập khđể được hướng dn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Khoa học Daihan Việt Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cưng;
 - Lưu: VT.TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.