Open navigation

Công văn 4979/LĐTBXH-NCC ngày 20/11/2023 Phối hợp kết nối liên thông với hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4979/LĐTBXH-NCC

V/v phối hợp kết ni, liên thông với hệ thng phần mềm CSDL NCC với cách mạng

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội và Đề án 06 về việc Phát trin ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyn đi số quốc gia, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1164/QĐ-LĐTBXH ngày 15/10/2021 phê duyệt dự án “xây dựng cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng”, trin khai xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng.

Hiện nay, Dự án đã cơ bản hoàn thành và đang được triển khai tại các địa phương trong cả nước (đã hoàn thành việc thí điểm tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam). Với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng thống nhất trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực người có công; kết nối với cơ sở quốc gia về dân cư đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp mã kết nối API của phần mềm một cửa tại địa phương (hoặc đầu mối đơn vị triển khai/xây dựng phn mềm một cửa) để phối hợp, thực hiện công tác kết nối, liên thông giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng của Bộ với phần mềm một cửa tại địa phương nhằm cung cấp các thủ tục hành chính qua môi trường mạng (đề nghị cung cấp thông tin trước ngày 25/11/2023).

Thông tin liên hệ: Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội, số điện thoại: 0915121985.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - TT CNTT
;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, tp. trực thuộc TW;
 - Lưu: VT
, Cục NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Bá Hoan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.