Open navigation

Công văn 7659/BCT-VP ngày 01/11/2023 Trả lời phản ánh kiến nghị quy định kinh doanh theo mục IX Nghị quyết 97_NQ-CP

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7659/BCT-VP

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị quy định kinh doanh theo mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Thị trường trong nước;
- Các Cục: Công Thương địa phương, Điện lực và Năng lượng tái tạo, Điều tiết điện lực, Hóa chất, Thương mại điện tử và Kinh tế số, Xuất nhập khẩu, Xúc tiến thương mại;
 - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về Phiên họp Thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương trong đó giao các Bộ, cơ quan, địa phương xem xét, xử lý kịp thời, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đang là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trước mắt tập trung xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị tại Phụ lục I đính kèm báo cáo số 4909/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ (báo cáo đính kèm), đề nghị các đơn vị:

1. Khẩn trương rà soát, có ý kiến trả lời các phản ánh, kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị tại Phụ lục gửi kèm, gửi Vụ Pháp chế trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp gửi Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 97/NQ-CP.

2. Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ trì trả lời các phản ảnh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đang là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được tổng hợp từ các báo cáo, yêu cầu của Văn phòng Chính phủ; thực hiện cập nhật tiến độ hàng tháng gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp vào Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả, thời hạn thực hiện nhiệm vụ trên./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để thực hiện);
 - Lưu: VT, VP(CCKS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thị Thắng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.