Open navigation

Công văn 5169/TCT-CS ngày 20/11/2023 Giải đáp chính sách tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5169/TCT-CS

V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam.
(Đ/c: số 6 phố Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/CV/VIID ngày 23/10/2023 của Công ty cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp, tiền sử dụng đất phải nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 15998/BTC-QLCS ngày 24/11/2017 trả lời UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với các dự án đầu tư có hình thức sử dụng đất hỗn hợp (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn nêu tại công văn số 15998/BTC-QLCS ngày 24/11/2017 của B Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c); 

- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.