Open navigation

Công văn 5210/TCT-CS ngày 22/11/2023 Xác định ưu đãi tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5210/TCT-CS

V/v: xác định ưu đãi tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Trả lời công văn số 868/CTSLA-NVDTPC ngày 06/07/2023 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc miễn tiền thuê đất dự án kinh doanh mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 15, khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (điểm b khoản 2 Điều 15, điểm b khoản 5 Điều 15 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14);

Căn cứ khoản 1 Điều 18, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo công văn số 1189/SKHĐT-KTĐN ngày 28/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La trả lời Cục Thuế tỉnh Sơn La thì các hạng mục công trình của Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tiếp như Gara sửa chữa ô tô, khu nhà hàng ăn uống kết hợp nhà nghỉ, bãi đỗ xe ô tô thuộc quy mô dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty TNNH Thương mại Hoàng Tiếp.

Căn cứ các quy định trên, việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới. Trường hợp người sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14) và khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La căn cứ các quy định nêu trên để áp dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất của Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.