Open navigation

Công văn 5238/TCT-CS ngày 23/11/2023 Thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5238/TCT-CS

V/v thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 3055/STC-GCS ngày 11/9/2023 của Sở tỉnh Bình Phước về thủ tục ban hành Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 106, Điều 107, điểm đ khoản 13 Điều 182 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/2/2022) quy định:

“Điều 106. Nguyên tc

1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 104 và Điều 105 Nghị định này được thực hiện quy định tại Điều 6 Pháp lệnh và theo nguyên tắc quy định tại pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Điều 107. Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất và pháp luật về quản lý thuế.

Điều 182. T chức thực hiện

... 13. y ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

... đ) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan đ thực hiện chế độ ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở. ”

Tại khoản 1 Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) quy định hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất:

1. Đối với đất trong hạn mức đất ở được giao cho người có công với cách mạng, hồ sơ bao gồm:

H sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất đ thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, bao gồm:

b) Giy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng;

c) Quyết định hoặc văn bản theo quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp. ”

Căn cứ các quy định trên, hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tại Khoản 1 Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định căn cứ vào Quyết định hoặc văn bản của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp và giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công, cơ quan thuế thực hiện giải quyết miễn, giảm.

Do đó, Sở Tài chính tỉnh Bình Phước là đơn vị được giao chủ trì ban hành văn bản thực hiện chế độ ưu đãi về miễn giảm tiền sử dng đất đối với trường hợp đối với người có công theo thẩm quyền quy định tại điểm đ khoản 13 Điều 182 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP để cơ quan thuế làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất được miễn, giảm, số tiền sử dụng đất còn phải nộp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Phước báo cáo UBND tỉnh Bình Phước có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Chế độ và Giấy tờ làm căn cứ áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 8 Điều 182 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài chính tỉnh Bình Phước biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);
Vụ CST, Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Website TCT
Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.