Open navigation

Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND ngày 19/09/2023 Chức năng nhiệm vụ của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2023/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023

 NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 KHÓA X KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 4581/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Báo cáo thẩm tra số 846/BC-HĐND-BPC ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến quy định chức năng, nhiệm vụ các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức

1. Bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác.

2. Phù hợp với loại hình tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thủ Đức và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

3. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức, đơn vị khác đặt tại thành phố Thủ Đức.

Điều 3. Vị trí của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

1. Các tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về các lĩnh vực phụ trách của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước, chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; được sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức:

a) Trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức: dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức theo phân công.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

4. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức phường.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và sở quản lý ngành, lĩnh vực.

8. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nhiệm vụ của tổ chức hành chính khác trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo chức năng được phân công.

2. Tham mưu về công tác quản trị nội bộ của tổ chức.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

Cung cấp dịch vụ công, phục vụ công tác quản lý nhà nước tại thành phố Thủ Đức, cụ thể:

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và tổ chức thực hiện kế hoạch theo ngành, lĩnh vực của mình sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động theo chức năng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

3. Cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG CỦA CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Điều 7. Chức năng của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Tham mưu, tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về: hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước về công tác dân tộc; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Trung tâm Hành chính công; lễ tân đối ngoại.

2. Phòng Nội vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước về: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường, những người hoạt động không chuyên trách ở phường, ở khu phố; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

3. Phòng Tư pháp

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Thanh tra

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước về: việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

7. Phòng Y tế

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số.

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu.

9. Phòng Tài chính

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phê duyệt đề án sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của cơ quan hành chính phường, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân thuộc thành phố Thủ Đức sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

10. Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tiểu thủ công nghiệp; công nghiệp; thương mại; nông nghiệp; thủy sản; phòng chống thiên tai; kế hoạch, đầu tư; thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết định phê duyệt dự án; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định chủ trương đầu tư; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký kết các hợp đồng dự án đối với các dự án nhóm B, nhóm C đầu tư theo phương thức đối tác công tư được quy định tại Nghị quyết này và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Thủ Đức; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

11. Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

12. Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước về: hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn.

13. Phòng Quy hoạch - Xây dựng

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đồ án trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố, trừ các nội dung đã được quy định tại khoản 7 Điều 9 của Nghị quyết số 98/2023/QH15; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng.

14. Phòng Giao thông công chính

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước về lĩnh vực: hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); giao thông.

15. Thanh tra Xây dựng

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước về: thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành; công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường, nơi công cộng; theo dõi việc thực hiện các quyết định hành chính đã ban hành, đôn đốc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực thi hành; đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

Điều 8. Chức năng của tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

Trung tâm Hành chính công là tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. Trung tâm Hành chính công có chức năng tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; giải quyết và trả hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; thu phí và lệ phí (nếu có) theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức công tác cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định các thủ tục hành chính giải quyết và trả hồ sơ trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức.

Chương III

CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Điều 9. Chức năng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức

1. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở; cơ sở giáo dục chuyên biệt Thảo Điền.

Chức năng của các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục thực hiện theo Luật Giáo dục, Điều lệ trường và theo quy định pháp luật chuyên ngành.

2. Trường Trung cấp Đông Sài Gòn: là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

Chức năng của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn được thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: thực hiện chức năng tổ chức các hoạt động đào tạo nghề nghiệp ở trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng, hoạt động giáo dục thường xuyên, hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Chức năng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

4. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức: cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Thủ Đức: phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ du lịch; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ; nhu cầu hoạt động thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, thể dục - thể thao của Nhân dân trên địa bàn.

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức có chức năng: thực hiện chức năng thay mặt Ủy ban nhân dân làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực, nhân lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao; đầu tư xây dựng các dự án thuộc lĩnh vực dân dụng và công nghiệp (theo chức năng, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị) bằng các nguồn vốn huy động theo phương thức xã hội hóa, hợp tác công tư hoặc phương thức khác được pháp luật cho phép; tư vấn xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật; thực hiện các chức năng khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức giao hoặc ủy quyền.

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Đức: tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Điều 10. Chức năng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức được thí điểm thành lập

1. Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức: thực hiện chức năng thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức làm chủ sở hữu, quản lý khai thác, vận hành, bảo trì liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi và quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống công viên, cây xanh đô thị; làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thủy lợi và hạ tầng - xã hội, tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng mới, công trình nâng cấp, cải tạo mở rộng, quản lý duy tu, sửa chữa đối với các dự án khác liên quan sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. Tổ chức cung cấp các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công theo quy định.

2. Trung tâm An sinh xã hội thành phố Thủ Đức: kết nối, huy động nguồn lực xã hội theo nguyên tắc hiệp lực công tư nhằm hướng đến xây dựng hạ tầng phúc lợi xã hội bền vững; cung cấp dịch vụ phúc lợi cơ bản, đào tạo các kỹ năng cho người yếu thế, người nghèo đô thị, lao động phi chính thức và những người cần được hỗ trợ tại thành phố Thủ Đức; kêu gọi tài trợ, tiếp nhận các nguồn tài trợ tài chính, hiện vật, hàng hóa từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa từ các nhà tài trợ, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước; xây dựng, tập huấn và triển khai chiến lược an sinh cho lao động phi chính thức, người yếu thế, người di cư tại thành phố Thủ Đức.

3. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Thủ Đức: thực hiện chức năng hỗ trợ, kết nối tạo môi trường thuận lợi, hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho hoạt động đổi mới sáng tạo, xúc tiến đầu tư và khoa học - công nghệ; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, khối trường, viện, nhà đầu tư và doanh nghiệp hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ khoa học - công nghệ, dịch vụ công nghệ thông tin, hoạt động xúc tiến đầu tư phục vụ xây dựng chính quyền số cho thị trường trong và ngoài nước; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (không gian làm việc chung, huấn luyện kỹ năng, cố vấn khởi nghiệp, đầu tư khởi nghiệp,...) và là đầu mối phối hợp các tổ chức có liên quan để triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc các chương trình, kế hoạch của thành phố Thủ Đức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin và xúc tiến đầu tư.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hằng năm.

b) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tổ chức các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện sơ kết sau 01 năm, tổng kết sau 05 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị quyết; tổng kết sau 03 năm đối với việc thí điểm thành lập một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X Kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2023./.

 
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố: CT, các PCT;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức;
- Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
 - Lưu: VT, (BPC-Th).

CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thị Lệ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.