Open navigation

Công văn 5317/TCT-CS ngày 28/11/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5317/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5567/CTHPH-HKDCN ngày 20/10/2023 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng vướng mắc về việc xác định hạng mục công trình thuộc Hệ thống đường dây truyền tải điện để tính tiền thuê đất phải nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của các cơ quan, người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước và cảng vụ hàng không.

Ngày 27/12/2022, Bộ Tài chính đã có công văn số 13687/BTC-QLCS hướng dẫn thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện.

Tại điểm a, khoản 1 công văn số 13687/BTC-QLCS có nêu: “Liên quan đến Hệ thống đường dây truyền tải điện, tại công văn số 574/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 0/2/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan chủ trì xây dựng Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 56, khoản 2 Điều 155 Luật Đất đai năm 2013 thì hệ thống tải điện như cột điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các hệ thống phụ trợ ngành điện của hệ thống lưới điện quốc gia mà Tập đoàn điện lực Việt Nam đang sử dụng thuộc nhóm đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, thuộc đối tượng Nhà nước thu tiền thuê đất”.

Vướng mắc của Cục Thuế thành phố Hải Phòng liên quan đến các hệ thống phụ trợ ngành điện của Hệ thống truyền tải điện. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Website (TCT);
 -Lưu: VT,CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.