Open navigation

Công văn 1044/TCT-CS ngày 31/03/2023 Giá tính thuế tài nguyên đối với cát làm thủy tinh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1044/TCT-CS

V/v: giá tính thuế tài nguyên đối với cát làm thủy tinh

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3002/ĐCKS-KTĐCKS ngày 06/10/2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến liên quan đến giá tính thuế tài nguyên đối với cát làm thủy tinh (cát trắng) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hànhVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 đến ngày 4/3/2020);

- Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 5/3/2020);

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

- Căn cứ khoản 5 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Căn cứ các quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tại địa phương phù hợp với chính sách pháp luật và khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành. Đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trao đổi với Bộ Tài chính trước khi quyết định ban hành văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính không nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên đối với cát làm thủy tinh.

Vì vậy, đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để rà soát và xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cát làm thủy tinh, từ đó xác định tiền cấp quyền khai khoáng sản đối với Công ty Viglacera Vân Hải theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cụĐịa chất và Khoáng sản Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Pháp chế (BTC);
 - Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.