Open navigation

Công văn 87/TCT-PC ngày 11/01/2023 Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26_AC

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/TCT-PC

V/v chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và phát trin Hoàng Vương.

Trả lời Công văn số 04/2022/CV-HV ngày 27/12/2022 của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hoàng Vương về chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1, 2 Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:

“Điều 15. Khiếu nại, t cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính

1. Cá nhân, t chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyn khiếu nại, khi kiện đi với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”.

- Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011 quy định:

“Điu 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyn, lợi ích hp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật t tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đng ý với quyết định giảquyết ln đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật t tụng hành chính.

Trường hp người khiếu nại không đng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật t tụng hành chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp cá nhân, t chức có căn cứ cho rằng quyết định hành chính của cơ quan Thuế là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền khiếu nại, khởi kiện. Việc x lý khiếu nại, khởi kiện được thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định ca pháp luật.

Tng cục Thuế thông báo để Công ty biết, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
 - Cục Thu
ế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
 - Lưu: VT
, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Thành Xuân Lý

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.