Open navigation

Công văn 495/TB-VPCP ngày 29/11/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24_2017_QĐ-TTg

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 495/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH
SỐ 24/2017/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2017
 VỀ CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng cục Thống kê, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, ý kiến phát biểu của các đại diện dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp để rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023, trong đó tập trung hoàn thiện và lưu ý các nội dung sau:

1. Rà soát kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, đầy đủ các quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, xác định rõ những nội dung vướng mắc, khó khăn, bất cập, hạn chế phát sinh trong thực tế để đề xuất sửa đổi, bổ sung để tăng cường hiệu quả, khả thi, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện; kế thừa những quy định có tính hiệu lực, hiệu quả, đã phát huy tác dụng trong thực tế.

2. Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung thì phải báo cáo, giải trình, đánh giá tác động đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm chính sách sau ban hành phải chặt chẽ, khả thi, hiệu quả hơn, đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, nhất là pháp luật chuyên ngành về điện lực, giá, quản lý doanh nghiệp..., phù hợp với quy luật kinh tế thị trường. Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất chính sách.

3. Công thức tính giá phải bảo đảm nguyên tắc thị trường, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, có tính toán tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và đời sống của người dân, phản ánh đúng, chính xác giá thành, chi phí thực tế theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với đặc thù ngành điện, gắn với trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trong xây dựng, điều hành kế hoạch cung ứng điện, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Những nội dung không vướng mắc, không có ý kiến đề xuất thì không sửa.

4. Rà soát chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để hoàn thiện, bổ sung và quy định rõ tại dự thảo Quyết định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước.

5. Rà soát, tăng cường phân cấp, phân quyền đối với thẩm quyền điều chỉnh giá điện khi ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, trong đó nghiên cứu, cân nhắc phân cấp theo hướng báo cáo cấp thẩm quyền trước khi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh giá theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, TP;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN;
- Tổng Cục Thống kê;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: TH, CN, ĐMDN, PL;
 - Lưu: VT, KTTH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.