Open navigation

Công văn 1460/CCPT-ATTP ngày 01/12/2023 Quy định xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan (Trung Quốc)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1460/CCPT-ATTP

V/v quy định xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan (Trung Quốc)

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Đài Loan;
 - Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng;

Ngày 28/11/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 8700/BNN-CCPT về việc cập nhật Danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ yêu cầu thẩm định, cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Đài Loan (Trung Quốc) (xem văn bản gửi kèm).

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nhận được các thông tin hướng dẫn liên quan đến nhập khẩu thủy sản từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA), cụ thể như sau:

- Theo Quy định nhập khẩu đối với sản phẩm động vật thủy sinh của TFDA, các lô hàng sản phẩm thủy sản mang mã HS 03, HS 1605, HS 1604 (Mã HS được Tổ chức Hải quan Thế giới - The World Customs Organization thiết lập) dùng làm thực phẩm xuất khẩu sang Đài Loan phải được sản xuất, xuất khẩu bởi những doanh nghiệp được TFDA phê duyệt và được Cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp chứng thư theo mẫu Chứng thư đã thống nhất.

- Các sản phẩm thủy sản không nằm trong phạm vi yêu cầu của Phụ lục 2 Điều 3 Quy định kiểm tra tính hệ thống thực phẩm nhập khẩu (không thuộc mã HS 03, HS 1605, HS 1604) chỉ cần kiểm tra đạt tại cửa khẩu sẽ được thông quan.

- Các sản phẩm dầu cá xuất khẩu vào Đài Loan cần kiểm tra đạt tại cửa khẩu sẽ được thông quan và lưu ý thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 1091301668 ngày 14/7/2020 của TFDA.

- Thuỷ sản sống (giáp xác và nhuyễn thể sống, cá sống, phôi cá và trứng cá đã thụ tinh) vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy định trước đây của Cơ quan thẩm quyền Đài Loan.

(Bản dịch tiếng Anh không chính thức các quy định nêu trên và nội dung Thông báo số 1091301668 ngày 14/7/2020 của TFDA liên quan đến sản phẩm dầu cá được cập nhật trên trang thông tin của Cục tại đường link http://www.nafiqad.gov.vn/dai-loan_t221c313n6856 )

Để tránh các vướng mắc trong quá trình xuất khẩu các sản phẩm thủy sản mang mã HS 03, HS 1605, HS 1604 sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thông báo và đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Đài Loan:

- Chủ động cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Đài Loan (Trung Quốc) để có thêm thông tin chi tiết, tránh các vướng mắc khi xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường này.

- Thực hiện khai báo chính xác, đầy đủ thông tin (bao gồm khai báo mã HS của sản phẩm) khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu vào thị trường Đài Loan (Trung Quốc) theo đúng quy định.

2. Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng:

- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn thực hiện các yêu cầu của Đài Loan đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường này.

- Thực hiện thẩm định, cấp chứng thư theo mẫu Chứng thư mới cho các lô hàng sản phẩm thủy sản mang mã HS 03, HS 1605, HS 1604 dùng làm thực phẩm (trừ nhuyễn thể hai mảnh vỏ) theo mẫu tại Phụ lục 1 và cho các lô hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ theo mẫu tại Phụ lục 2 xuất khẩu vào thị trường Đài Loan theo đúng quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT kể từ ngày 1/1/2024.

(Tham chiếu quy định về mã HS của Đài Loan tại đường link https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0350051 và Bảng 1 Quy định nhập khẩu đối với sản phẩm động vật thủy sinh của TFDA khi thẩm định, chứng nhận)

- Theo yêu cầu của TFDA, từ ngày 05/12/2023, thực hiện cập nhật và lưu giữ Chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Đài Loan trên dịch vụ lưu trữ đám mây Onedrive của Microsoft tại thư mục TAIWAN theo thư mục con tương ứng từng Trung tâm vùng (tên thư mục con từ YA_Branch 1 tới YK_Branch 6). (Lưu ý: Tên file mỗi chứng thư là số chứng thư đầy đủ đã được cấp; Tần suất cập nhật: Cập nhật hàng ngày).

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để được hướng dẫn xử lý./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Chi cục Nam bộ, Trung bộ (để t/h);
- VASEP;
 - Lưu: VT, ATTP.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Bá Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.